วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

คลังหลักสูตร

เดือนเมษายน ทำอะไรไปบ้าง เกี่ยวกับคลังหลักสูตร

1. อยู่ระหว่างการจ้างบุคคลภายนอกพิมพ์ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร ที่รวบรวมมาจากสถานศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งพิมพ์ข้อมูลหลักสูตรเสร็จแล้ว ประมาณ ร้อยละ 40
 2. บันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร ตามที่ออกแบบในคลังหลักสูตร โดยพิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Excel ซึ่งมีหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 2,268 หลักสูตร (มีหลักสูตรจำนวนมากที่มีเนื้อหาซ้ำกัน หรือมีชื่อซ้ำกัน เพราะเป็นหลักสูตรที่สำรวจมาจากสถานศึกษา กศน. ทุกจังหวัดในภาคตัวออกเฉียงเหนือ
 3. อยู่ระหว่างคัดแยกหลักสูตรเป็นหมวดหมู่ ตามหมวดหมู่การศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการจัดการสึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ที่สำนักงาน กศน. กำหนด ซึ่งมี 5 กลุ่มอาชีพ คือ
  กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
  กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
  กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
  กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
  กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
 4. จัดแยกไฟล์หลักสูตรทั้งหมดออกเป็นหลักสูตรละ 1 ไฟล์
 5. ดำเนินการแปลงไฟล์หลักสูตรจากรูปแบบเอกสาร (Document) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร HTML
 6. เตรียมการปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำหน้าที่ Web Server และติดตั้งโปรแกรม Apserv เพื่อรองรับการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ซึ่งใช้ Sub Domain Name ชื่อ http://nenfe.nfe.go.th
 7. เตรียมศึกษาแนวทางการขอเช่าพื้นที่ Server เพื่อเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลคลังหลักสูตร พร้อมทั้งจดทะเบียน Domain Name ใหม่