วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การอบรมที่ควรปรับปรุง

แต่ละปี เราใช้งบประมาณจำนวนมาก เพื่อการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องการอบรม เคยติดตามกันหรือไม่ว่า หลังจากการอบรมแล้ว ได้ผลเพียงใด เกิดความสูญเปล่าแค่ไหน

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

59 ปี ศ.อ.ศ.อ. อีกครั้ง

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นชื่อปัจจุบัน ของสถานศึกษาสังกัด กศน. ในภาคอีสาน ซึ่งชื่อนี้ ใช้มาเมื่อไม่กี่ปีมานี้ แต่ว่า หน่วยงานแห่งนี้ ตั้งมา 59 ปีแล้ว คือตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2498 ถ้านับถึงวันนี้ก็ 59 ปี กับ 7 วัน ถ้าเป็นคนก็เรียกว่า อายุย่างเข้า 60 ปี ถือว่า เป็นหน่วยราชการที่มีอายุยืนยาวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยราชการ ด้านการศึกษามาโดยตลอด ถ้าเปรียบเทียบหน่วยงานนี้เป็นข้าราชการ ก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่จะเกษียณอายุราชการแล้ว
 • ลองดูวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหน่วยงานแห่งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งชื่อของหน่วยงานที่เปลี่ยนไปตามบทบาทหน้าที่ บุคลากรที่หมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนี้ หรือแม้แต่สภาพทางกายภาพที่เป็นอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงจนเรียกได้ว่า บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ แต่บางอย่างก็ยังคงยืนหยัดสู้แดดสู้ฝน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 • เปรียบเทียบสภาพเมื่อประมาณ 36 ปีที่แล้ว ที่ผู้เขียนเริ่มรับราชการ ที่หน่วยงานแห่งนี้ กับปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลไปมากบางอย่างเกิดขึ้นใหม่ บางอย่างสูญหายไป บางอย่างเปลี่ยนแปลไป บางอย่างยังคงเดิม บางช่วงมีความเจริญรุ่งเรือง บางช่วงซบเซา เปรียบเหมือนกับชีวิตของตัวเราในการรับราชการ ณ สถาบันแห่งนี้ ซึ่งมามีอายุครบ 60 ปี หลังจากสถาบันแห่งนี้ออกไปอีก 3 ปี เรียกได้ว่า จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสถาบันแห่งนี้อายุครบ 60 ไปแล้ว 3 ปี
 • การปฏิบัติงานที่สถาบันแห่งนี้ ตั้งแต่ปี 2520 ก็มีความเจริญก้าวหน้า ทางหน้าที่การงานมาโดยตลอด และถือว่าได้ทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกำลังและสติปัญญาที่มีมาตลอด แต่ไม่ว่าจะทุ่มเทเพียงใด ก็ไม่สามารถหลีกพ้นกฎของธรรมชาติไปได้ มีช่วงที่ขึ้นสูง แล้วก็เริ่มต่ำลง ตามสังขารที่เริ่มร่วงโรย ที่ฉุดให้เรื่องต่างๆ เสื่อมตามไปด้วย นี่แหละเขาจึงกำหนดให้คนเราเกษียณอายุราชการเมื่ออายุ 60 ปี  เพราะถือเป็นช่วงเวลาที่คิดว่า น่าจะเพียงพอแล้ว ต่อการปฏิบัติงาน
 • หวังว่า สถาบันแห่งนี้ คงจะไม่เอาหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับข้าราชการมาใช้ คือเกษียณอายุ เมื่ออายุ 60 ปี

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

คลังหลักสูตร

เดือนเมษายน ทำอะไรไปบ้าง เกี่ยวกับคลังหลักสูตร

1. อยู่ระหว่างการจ้างบุคคลภายนอกพิมพ์ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร ที่รวบรวมมาจากสถานศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งพิมพ์ข้อมูลหลักสูตรเสร็จแล้ว ประมาณ ร้อยละ 40
 2. บันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร ตามที่ออกแบบในคลังหลักสูตร โดยพิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Excel ซึ่งมีหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 2,268 หลักสูตร (มีหลักสูตรจำนวนมากที่มีเนื้อหาซ้ำกัน หรือมีชื่อซ้ำกัน เพราะเป็นหลักสูตรที่สำรวจมาจากสถานศึกษา กศน. ทุกจังหวัดในภาคตัวออกเฉียงเหนือ
 3. อยู่ระหว่างคัดแยกหลักสูตรเป็นหมวดหมู่ ตามหมวดหมู่การศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการจัดการสึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ที่สำนักงาน กศน. กำหนด ซึ่งมี 5 กลุ่มอาชีพ คือ
  กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
  กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
  กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
  กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
  กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
 4. จัดแยกไฟล์หลักสูตรทั้งหมดออกเป็นหลักสูตรละ 1 ไฟล์
 5. ดำเนินการแปลงไฟล์หลักสูตรจากรูปแบบเอกสาร (Document) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร HTML
 6. เตรียมการปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำหน้าที่ Web Server และติดตั้งโปรแกรม Apserv เพื่อรองรับการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ซึ่งใช้ Sub Domain Name ชื่อ http://nenfe.nfe.go.th
 7. เตรียมศึกษาแนวทางการขอเช่าพื้นที่ Server เพื่อเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลคลังหลักสูตร พร้อมทั้งจดทะเบียน Domain Name ใหม่ 

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบรอบ 59 ปี

วันนี้ ตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ย้อนหลังไปเมื่อ 59 ปี ที่แล้ว คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2498 เป็นวันทำพิธีเปิด ศ.อ.ศ.อ. อย่างเป็นทางการ หรือเรียกว่าเป็นวันก่อตั้ง ศ.อ.ศ.อ. วันนี้จึงได้จัดงานเพื่อรำลึก วันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ซึ่งปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อมาเป็น สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งงานในวันนี้ มีกิจกรรมหลายอย่าง แต่เป็นกิจกรรมที่ทำอย่างเรียบง่าย ด้วยการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า ต่อด้วยการบวงสรวงพระไชยบุรี กิจกรรมรำลึก 59 ปี ศ.อ.ศ.อ. ณ อนุสรณ์สถานหน้าตึกอำนวยการ และกิจกรรมต่างๆในห้องประชุม
 • ศ.อ.ศ.อ. ได้ทำบทบาทภารกิจตั้งแต่วันสถาปนาในปี 2498 มาเป็นเวลาประมาณ 21 ปี ก็เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 รวมเวลาของการทำบทบาทหน้าของ ศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลา 21 ปี
 • จากปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานแห่งนี้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ปี พ.ศ. 2522 โดยปรับชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.)"ศ.อ.ศ.อ." เพื่อเป็นการรำลึกถึง ศ.อ.ศ.อ. ที่ยิ่งใหญ่ในอดีต และใช้ชื่อย่อว่า ศนอ. และคงใช้ชื่อนี้ มาจนถึงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2551 รวมเวลาประมาณ 4 ปี
 • ต่อมากรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้เปลี่ยนสถานะเป็นเป็น สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีผลทำให้ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 นับเวลาที่ใช้ชื่อ ศนอ. ทั้งสิ้นประมาณ 29 ปี
 • จากปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาประมาณ5 ปี ยังคงใช้ชื่อ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงหนือ และไม่แน่ใจว่า จะใช้ชื่อนี้อีกนานเท่าไร
ดังนั้น ตั้งแต่สถาปนา ศ.อ.ศ.อ. จนกระทั่งเปลี่ยนชื่อไปต่างๆ จนถึงปัจจุบัน นับเวลาได้ 59 ปีแล้ว ถ้าเป็นคนเข้ารับราชการ ก็ถือว่า ปีหน้าจะเกษียณอายุราชการแล้ว ไม่รู้ว่า ศ.อ.ศ.อ. จะเกษียณอายุราชการตามไปด้วยหรือไม่ เพื่อปรับตัวเองไปอยู่ในสถานะข้าราชการบำนาญ

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

4.3 การจัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่ม : กาจัดการสถานะของสมาชิก


  

เมื่อจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้ว ตัวเราเองจะต้องทำหน้าที่ผู้ดูแลกลุ่ม หรือที่เรียกในภาษาของ Facebook ว่าเป็น แอดมิน (Admin) ททำหน้าที่บริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งแอดมิน จะทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ลบ หรือ ยกเลิกกลุ่ม
 2. เพิ่มสมาชิกในกลุ่ม ด้วยวิธีการต่างๆ
 3. ยอมรับ หรืออนุญาตให้เพื่อนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือปฏิเสธเพื่อบางคนไม่ให้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
 4. กำหนดให้สมาชิกบางคนในกลุ่มทำหน้าที่เป็นแอดมินเหมือนตัวเอง
 5. ลบสมาชิกออกจากกลุ่ม
หน้าที่ต่างๆในการบริหารจัดการกลุ่ม ของแอดมินนี้  บางเรื่อง ต้องทำตลอดเวลา แต่บางเรื่องนานๆจึงจะทำครั้งหนึ่ง มาดูรายละเอียดกันว่า แต่ละหน้าที่มีวิธีการทำอย่างไร
1. การลบ หรือยกเลิกกลุ่ม
      การลบหรือยกเลิกกลุ่ม ดำเนินการ 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ลบสมาชิกออกจากกลุ่มทุกคน ขั้นตอนที่ 2 ลบตัวเราเองออกจากกลุ่ม
2. การเพิ่มสมาชิกในกลุ่ม
     วิธีการเพิ่มสมาชิกของกลุ่ม โดย แอดมิน สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
      2.1 เพิ่มจากรายชื่อสมาชิกที่แนะนำ ซึ่งจะปรากฏรายการ โดยเปิดกลุ่มขึ้นมา (คลิกที่ชื่อกลุ่ม คือ เปิดกล้องท่องเที่ยว)      ทางด้านขวา จะมีข้อความว่า สมาชิกที่แนะนำ พร้อมทั้งมีชื่อเพื่อนเรียงกันอยู่ ด้านข้างของชื่อ จะมีปุ่มที่มีข้อความว่า "เพิ่ม" เราต้องการเพิ่มเพื่อนท่านใดเข้ามาในกลุ่ม ก็ให้คลิกที่ปุ่มเพิ่ม เพื่อคนนั้นก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มทันที


   ผลที่เกิดขึ้นคือ จะมีการแจ้งว่า มีสมาชิก 7 คน และสมาชิกใหม่ 6 คน พร้อมทั้งมีรูปสมาชิกใหม่ ปรากฏขึ้นที่ด้านบน
  
      2.2 เพิ่มสมาชิกจากรายการ
                  ให้คลิกในช่อง เพิ่มบุคลากรในกลุ่ม แล้วพิมพ์ตัวอักษรที่เป็นชื่อเพื่อน จะปราากฏรายการชื่อเพื่อนที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรที่เราพิมพ์ขึ้นมา ต่อจากนั้น ให้คลิกที่ชื่อเพื่อที่ต้องการ เพื่อนคนนั้น ก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มทันที3. การยอมรับ หรืออนุญาตให้เพื่อนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือปฏิเสธเพื่อบางคนไม่ให้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ได้กล่าวรายละเอียดมาแล้ว ในข้อ 4.2


4.  การกำหนดให้สมาชิกบางคนในกลุ่มทำหน้าที่เป็นแอดมินเหมือนตัวเอง
      ให้คลิกเปิดรายชื่อสมาชิกกลุ่มทั้งหมดขึ้นมา โดยคลิกที่ข้อความ "ดูสมาชิกทั้งหมด"จะเปิดรายชื่อสมาชิกทั้งหมดขึ้นมาให้คลิกเมาส์ ที่ปุ่มรูปดอกจันทร์ ดังภาพ จะปรากฏข้อความสองบรรทัด ให้คลิกที่คำว่า แต่งตั้งให้เป็น แอดมินจะปรากฏข้อความอธิบายการเพิ่มผู้ดูแลระบบ ให้เราคลิกที่ปุ่ม แต่งตั้งให้เป็นแอดมิน


5. การลบสมาชิกออกจากกลุ่ม
    ถ้าต้องการลบเพื่อคนใดออกจากสมาชิกกลุ่ม ให้คลิกที่รูปดอกจันทร์ของเพื่อคนนั้น แล้วคลิกที่ปุ่ม ลบออกจากกลุ่ม

4.2 การจัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่ม: การยอมรับสมาชิก

เมื่อเราสร้างกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ต่อไป จำนวนสมาชิกกลุ่ม ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการเพิ่มสมาชิกของกบุ่ม ทำได้ 3 วิธีคือ
      วิธีที่ 1 เราเป็นผู้เพิ่มสมาชิกของกลุ่ม
      วิธีที่ 2 เพื่อนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม เป็นผู้เพิ่มสมาชิก
      วิธีที่ 3 เพื่อน เป็นผู้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก
การเพิ่มวิธีที่ 1 เราเป็นผู้เพิ่มเอง ดังนั้นจึงสามารถเพิ่มชื่อเพื่อเข้าเป็นสมาชิกได้ทันที แต่วิธีท่ี 2 และ 3 เพื่อคนอื่นเป็นคนสมัคร ดังนั้นจึงยังไม่สามารถเป็นสมาชิกกลุ่มได้ทันที จนกว่าเราจะอนุญาต คือยอมรับเข้ามาเป็นสมาชิก ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงจำเป็นต้องตรวจดูตลอดเวลาว่า มีเพื่อคนใดสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกบ้าง จะได้ยอมรับการเข้าเป็นสมาชิก ที่ต้องตรวจสอบตลอดเวลาเพราะ เราไม่รู้ว่า เพื่อนจะสมัครเข้ามาเมื่อไร
วิธีการตรวจสอบ ว่ามีเพื่อสมัครเข้ามาเป็นสมาชิดหรือไม่

      ให้คลิกที่ชื่อกลุ่มที่เราสร้าง ในที่นี้คือคลิกที่ชื่อกลุ่ม เปิดกล้องท่องเที่ยว      จากภาพนี้ จะแสดงรายละเอียดสมาชิกในกลุ่ม แต่ไม่มีสมาชิกที่สมัครเข้าใหม่

    แต่ถ้าเปิดเข้าไปแล้วพบข้อความว่า คำร้องขอ (1) ดังภาพ แสดงว่า มีเพื่อนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม จำนวน 1 คน โดยมีรายชื่อเพื่ออยู่ด้านล่าง การยอมรับเพื่อนเข้ามาเป็นสมาชิก ให้คลิกที่เครื่องหมาถูก ที่ตรงกับชื่อเพื่อน เพียงเท่านี้ ก็เป็นการยอมรับเพื่อนเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม "เปิดกล้องท่องเที่ยว"