วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

59 ปี ศ.อ.ศ.อ. อีกครั้ง

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นชื่อปัจจุบัน ของสถานศึกษาสังกัด กศน. ในภาคอีสาน ซึ่งชื่อนี้ ใช้มาเมื่อไม่กี่ปีมานี้ แต่ว่า หน่วยงานแห่งนี้ ตั้งมา 59 ปีแล้ว คือตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2498 ถ้านับถึงวันนี้ก็ 59 ปี กับ 7 วัน ถ้าเป็นคนก็เรียกว่า อายุย่างเข้า 60 ปี ถือว่า เป็นหน่วยราชการที่มีอายุยืนยาวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยราชการ ด้านการศึกษามาโดยตลอด ถ้าเปรียบเทียบหน่วยงานนี้เป็นข้าราชการ ก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่จะเกษียณอายุราชการแล้ว
  • ลองดูวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหน่วยงานแห่งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งชื่อของหน่วยงานที่เปลี่ยนไปตามบทบาทหน้าที่ บุคลากรที่หมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนี้ หรือแม้แต่สภาพทางกายภาพที่เป็นอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงจนเรียกได้ว่า บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ แต่บางอย่างก็ยังคงยืนหยัดสู้แดดสู้ฝน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  • เปรียบเทียบสภาพเมื่อประมาณ 36 ปีที่แล้ว ที่ผู้เขียนเริ่มรับราชการ ที่หน่วยงานแห่งนี้ กับปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลไปมากบางอย่างเกิดขึ้นใหม่ บางอย่างสูญหายไป บางอย่างเปลี่ยนแปลไป บางอย่างยังคงเดิม บางช่วงมีความเจริญรุ่งเรือง บางช่วงซบเซา เปรียบเหมือนกับชีวิตของตัวเราในการรับราชการ ณ สถาบันแห่งนี้ ซึ่งมามีอายุครบ 60 ปี หลังจากสถาบันแห่งนี้ออกไปอีก 3 ปี เรียกได้ว่า จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสถาบันแห่งนี้อายุครบ 60 ไปแล้ว 3 ปี
  • การปฏิบัติงานที่สถาบันแห่งนี้ ตั้งแต่ปี 2520 ก็มีความเจริญก้าวหน้า ทางหน้าที่การงานมาโดยตลอด และถือว่าได้ทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกำลังและสติปัญญาที่มีมาตลอด แต่ไม่ว่าจะทุ่มเทเพียงใด ก็ไม่สามารถหลีกพ้นกฎของธรรมชาติไปได้ มีช่วงที่ขึ้นสูง แล้วก็เริ่มต่ำลง ตามสังขารที่เริ่มร่วงโรย ที่ฉุดให้เรื่องต่างๆ เสื่อมตามไปด้วย นี่แหละเขาจึงกำหนดให้คนเราเกษียณอายุราชการเมื่ออายุ 60 ปี  เพราะถือเป็นช่วงเวลาที่คิดว่า น่าจะเพียงพอแล้ว ต่อการปฏิบัติงาน
  • หวังว่า สถาบันแห่งนี้ คงจะไม่เอาหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับข้าราชการมาใช้ คือเกษียณอายุ เมื่ออายุ 60 ปี