วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประชุม โรงแรมหัวหินแกรนด์

วันนี้เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนพลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ